3arsmote

Innkalling og årsmøtepapirer Hovden Golfklubb 2021

Vedlagt følger årsmøtepapirer til årsmøte 10.03.21.

Trykk her for årsmelding HGK 2020.

Trykk her for resultatrapport 2020.

Trykk her for balanserapport 2020.

 

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2021 HOVDEN GOLFKLUBB

Tid:        Onsdag 10. mars 2021 kl 19.00

Sted:     Hovdetun, 2. etg.

Til behandling:

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Valg av møteleder og referent
 3. Valg av to personer til å underskrive protokollen
 4. Årsmelding 2020
 5. Resultatregnskap og balanse
 6. Revisors beretning
 7. Innkomne forslag
 8. Budsjett 2021, herunder kontingenter
 9. Valg

Velkommen til årsmøtet.

ÅRSMELDING 2020 HOVDEN GOLFKLUBB

Covid-19 pandemien utløste nye regler og retningslinjer for spill og oppførsel og disse nye retningslinjene har Hovden golfklubb fulgt gjennom driften i 2020.   Informasjon om smittevern og ansvar ble gjort tilgjengelig for besøkende, for ansatte og for de som stilte på dugnad i proshopen.  Det ble informert om regler på banen.  «Norges-ferie» resulterte i godt besøk på Ørnefjell golfbane dette året og banen var åpen fra 1.6 til 15.10.  Tall fra registreringspermen viser at 1691 spillere har registrert seg.  Antall medlemmer har ikke endret seg særlig; noen har sluttet og noen nye har meldt seg inn.  Klubben hadde således pr. 31.12 i alt 119 medlemmer, fordelt slik:  5 juniorer 10 - 17 år (H),  114 voksne mellom 19 og 82 år (28 D og 86 H).  Fordelt på medlemskap blir dette:
29 dugnadsmedlemmer, 39 ordinære medlemmer, 46 fjernmedlemmer og 5 juniorer. 

Etter valget på årsmøtet den 11.3.2020, har styret bestått av styreleder Astrid Steensby, nestleder Hege Kjelleberg, sekretær Hildeborg Homme, styremedlemmene Ånund Haugen og Kent Lund.  Varamedlemmene Stein Erik Justnes og Anna Lise Pedersen Væting har vært innkalt til styremøtene og fått kopi av utsendt informasjon.  

Hjalmar Heggem Hilde ble ansatt som greenkeeper etter Alf Trygve Breive som sluttet 1.7.2020.   Avtalen om bruk av Hjalmar for perioden 1.6 – 15.9 ble gjort med Hovden Aktiv AS der han var ansatt.  Ånund Haugen og Kent Lund har som baneansvarlige også hatt opplæring av Hjalmar og vært hans avløser v/ferieavvikling.  Banen ble flott dronefotografert av Rune Åkre Lund i sommer og filmene ligger på våre og på Destinasjon Hovden sine nettsider.  Arbeidet som er lagt ned på banen i år har vært betydelig og resultatet ble usedvanlig godt.  Kiosk/proshop ble drevet av dugnadsmedlemmer i helgene. I tillegg var det åpent i ukene 30, 31 og 35 med Jan Sletten som ansatt.  Han hjalp også greenkeeper med noe arbeid i travle tider.  Kiosken ble i tillegg betjent på dugnad i uke 32 og i høstferien for Agder. 

Klubben hadde sitt klubbmesterskap 22. og 23. august.  Det har vært medlemskvelder hver onsdag og damegolf på mandager.  På grunn av Covid 19 ble Vintergolf 2020 avlyst.   Mandag 28. september var det 20 år siden klubben ble stiftet.  Det ble markert med åpen proshop, gratis kaffe og kake samt fritt spill for alle denne dagen.  Vi hadde godt besøk og nydelig vær. 

Økonomi

Drift av banen vår er krevende da vi har store utgifter på lønn og grunnleie samtidig med at årlige kulturmidler har blitt redusert over flere år.  Klubben trenger flere medlemmer og vi er avhengig av god hjelp fra våre sponsorer fremover og fortsatt godt besøk på banen.  

Likviditeten i klubben er fortsatt bra, selv om vi denne sesongen har brukt av oppspart egenkapital.  Regnskapet viser et underskudd på kr 9 760,- I fjor hadde golfklubben et underskudd på kr 70.823.

Inntektene til Hovden Golfklubb har totalt økt med kr 164.200 sammenlignet med 2019. Inntekter for 2020 er på kr 738.790.

Varekostnaden for 2020 er på kr 213.949, mens den i 2019 var på kr 95.128. Vil bare gjøre oppmerksom på at innleid hjelp blir ført som varekostnad.

Lønns- og personalkostnad for 2020 er på kr 81.032, i 2019 var den på 129.810.

Sponsorer

Disse bedriftene har støttet banen og klubben dette driftsåret:    


Coop Extra, , Scanflex, Bykle Hotell, Bykle Vindu, Hovden Hytteservice, Knut Hovet, Launes, Merkantilservice, Nesland Maskin, , Otra Kraft, Otra Laft, Robert Jegteberg, Rolfs Elektro, Setesdalsbygg, Sparebanken Sør, Straume Handlaft, Uppstad VVS, Valle Sparebank, Vavik og Tønnessen, YX Hovden.

 

Kontingenter – Hovden Golfklubb

 

KONTINGENTER 2021  -  Vedtatt i styremøte pr mail 15.12.20  - årsmøtet orienteres:

Medlemskontingent voksne: 19 år og eldre:                                                       1700 kr

 • Betaling etter 1. mai:                                                                                1800 kr

 

Medlemskontingent vaksne: 19 år og eldre med dugnadsplikt:                           1100 kr *

 • Betaling etter 1. mail:                                                                                 1200 kr *

 

Medlemskontingent barn/junior 0 – 18 år:                                                             750 kr

 • Betaling etter 1. mai:                                                                                   850 kr

 

Fjernmedlemskap ( alle)                                                                                          850 kr

 

*Dugnadsplikt: 1 dag (weekend) i kiosk/proshop i løpet av sesongen. To deler en weekend.

 

 

GREENFEE-PRISER  2021 – styrets forslag til årsmøtet:

 

GJESTESPILLERE OG FJERNMEDLEMMER:

Gjestespillere - dagsgreenfee:   Voksne fra og med 19 år                               300 kr
Gjestespillere – dagsgreenfee:   Ungdom til og med 18 år                              150 kr

 

Fjernmedlemmer – dagsgreenfee:  Voksne fra og med 19 år                          300 kr

Fjernmedlemmer – dagsgreenfee:  Ungdom til og med 18 år                          150 kr

 

Kuponghefte med 10 greenfee-billetter
Voksne fra og med 19 år                                                                                    2600 kr

Ungdom til og med 18 år                                                                                    1300 kr                                                               

                                                                                             

MEDLEMMER:

Ordinære medlemmer uten andel:

Dagsgreenfee voksne fra og med 19 år                                                               200 kr

Dagsgreenfee ungdom fra og med 16 til og med 18 år                                        100 kr

Barn til og med 15 år                                                                      Gratis ved betalt medlemskap

 

Sesongkort medlemmer uten andel:    

Voksne fra og med 19 år                                                                                        1400 kr

Ungdom fra og med 16 til fylte 18 år                                                                        700kr

 

------------------------------------------------------------

Aldersinndeling i Hovden Golfklubb er:

Barn:  Fra 0 til og med fylte15 år

Ungdom:  Fra fylte 16 år til og med fylte18 år

Voksne:  Fra fylte 19 år

Alder på betalingstidspunkt for medlemskap avgjør hvilken gruppe man tilhører.

 

BUDSJETTSAMMENDRAG 2021 HOVDEN GOLFKLUBB

Drift

                              

                                                                                                                                             

Driftsinntekter :                                                                             2021                      2020 regnskap                

Medlemskontingent                                                                     140.000,-             131 900,-            

Greenfee                                                                                      150.000,-             231 138,-

Sponsorinntekter                                                                          120.000,-             120 000,-

Poletter driving-range                                                                    25.000,-               30 175,-

Salg kiosk / proshop                                                                      70.000,-                66 792,-

Kurs + div inntekter                                                                        35.000,-                75 512,-

Mva komp                                                                                      25 000,-                25 253,-                           

                      540.000,-            

                                                                                                                                                                                           

Kulturmidler /næringsmidler                                                          100.000,-               52 000,-

Grasrotandel/ andre tilskudd                                                           40.000,-               36 224,-

 

Sum inntekter:                                                                               680.000,-

 • Varekjøp / forbruk                                                            50.000,-              41 016,-
 • Hovden Aktiv                                                                   140 .000,-           129 500,-

 

Dekningsbidrag                                                                              490.000,-

                              

 

Avskrivninger                                                     70.000,-

Lokalkostnader                                                  25.000,-

Leiekostnader                                                  100.000,- (maskiner, inventar, terminal, grunn)

Rep og vedlikehold                                        140.000,- (bygning, bane, utstyr)

Fremmed tjenester                                         55.000,-

Administrasjonskostnader                             35.000,- (inkl avgifter til golfforbundet)

Reisekostnader                                                    5.000,-

Salg- og markedsføring                                  10.000,-

Øvrige driftskostnader                                   50.000,-

 

Sum driftskostnader                                     490.000,- 


Del på Facebook
Del på Twitter