1arsmote

Årsmøte Hovden Golfklubb

Takk for godt oppmøte og en hyggelig kveld på Hovdehytta.

Årsmøte ble gjennomført med mange gode innspill og godt engasjement.

Etter årsmøte var det god mat og sosialt samvær.

Referat fra årsmøte i Hovden golfklubb – tirsdag 06. mars 2018 kl. 19:00, Hovdehytta

Disse medlemmene møtte: 
Inger Lise Grønsand, Hildeborg Homme, Grete Breivik, Anna Lise Pedersen Væting, Erling Dåsvatn, Lars Erik Domaas, Vegard Portaasen,  Siv Katrine Carlsen, Ann Ebeltoft, Reidar Ove Mork, Tom Kvinlog, Astrid Steensby, Trygve Lamark, Thor Thorstensen, Ingemar Jegteberg, Roar Hallaråker, Torhild Hallaråker, Johannes Væting, Anne Liv Homme Mork

Saker til behandling på årsmøtet: 

1.Godkjenning av innkalling.  Årsmøtet godkjente innkallingen.

2.Valg av møteleder og referent:   Tom Kvinlog og Astrid Steensby ble valgt.

3.Valg av 2 personer til å skrive under protokollen:  Trygve Lamark, Ann Ebeltoft ble valgt.

4.Årsmelding for 2017:   Vedtak:  Den fremlagte årsmeldingen ble lest opp og godkjent av årsmøtet

5.Resultatregnskap og balanse 2017.  Vedtak: Revisorene har ikke kunnet gå gjennom regnskapet. Etter gjennomgang, godkjente årsmøtet regnskapet under forutsetning av at revisorene ikke har merknader til dette. 

6.Revisors beretning:  Denne vil bli lagt fram i etterkant av årsmøtet. Se punktet over.

7.Budsjett 2018 herunder kontingenter.  Forslaget ble gjennomgått, drøftet og til slutt enstemmig vedtatt av årsmøtet.  For neste års kontingentsats, fikk styret i fullmakt av årsmøtet om å godkjenne disse i forkant av neste årsmøte. 

8.Orientering om Golfbox, bruk og registrering v/Tom Kvinlog.  Det blir sendt ut informasjon om dette til medlemmene rett etter årsmøtet. 

9.Valg:  Forslag ble lagt fram av valgkomitèen:

 

På valg               Nytt styre:                                                                                             Valg for:

x

Tom Kvinlog

2 år

x

Reidar Ove Mork

2 år

x

Lars Erik Domaas - kasserer

2 år

 

Astrid Steensby - sekretær

1 år

 

Inga Flateland  -  styremedlem

1 år

 

Siv Katrine Carlsen - varamedlem

1 år

 

Helge Hoslemo  - varamedlem

1 år

 

Hildeborg Homme varamedlem

1 år

 

 

 

Revisorer

 

 

 

 

 

 

 

 

Valgkomitè

Johannes Væting – leder

1 år

 

Erling Dåsvatn - medlem

1 år

 

Anne Liv Homme Mork - medlem

1 år

 

Vegard Portaasen – varamedlem

1 år

 

  • Årsmøtet valgte Tom Kvinlog som leder og Reidar Ove Mork som nestleder. 
  • Styret fikk fullmakt fra årsmøtet til å velge 2 nye revisorer.  Det må tas en gjennomgang med Merkantil Service om føring av regnskap og revisjon av dette – jfr. Klargjøring til årsmøtet.
  • Alle valg ble gjort ved akklamasjon.  Årsmøtets formelle del ble deretter avsluttet.

Tom Kvinlog viste fram bildet som klubben har fått i gave fra Tuls og Carl Otto Schiørn.  Det er avklart med Hovden grendehus at bildet skal henge der.  Årsmøtet takker Tuls og Carl Otto for denne flotte gaven! 

Etter møtet ble kvelden avsluttet med et hyggelig måltid på Hovdehytta som klubben spanderte på sine medlemmer. 

Referent på årsmøtet: Astrid Steensby


Del på Facebook
Del på Twitter